Home » Baza wiedzy » Poradnik pisania pracy dyplomowej

Poradnik pisania pracy dyplomowej

Pierwsza myśl o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej może wydać się przerażająca, głównie z uwagi na skojarzenia z samą objętością pracy, a następnie jej obroną przed komisją egzaminacyjną. Jednak opracowanie stosownej strategii znacznie ułatwi pisanie pracy. Taką przydatną strategię można opracować czytając poniższy poradnik pisania pracy dyplomowej.

Oto kilka najważniejszych punktów, które powinno się po kolei realizować, celem sukcesywnego napisania pracy dyplomowej i jej obrony na możliwie najwyższą ocenę:

  1. Po pierwsze najlepiej zacząć od napisania spisu treści. Tylko takie podejście pozwoli na etapowe rozbudowywania pracy. Jeżeli nie wiesz, jak powinien wyglądać Twój spis treści, poproś o informację promotora. Możesz również zwrócić się z prośbą o udostępnienie starszych plac dyplomowych, które będą stanowiły wskazówkę i inspirację do napisania pracy. Kiedy już powstanie Twój spis treści, możesz przejść do kolejnego etapu.
  2. Po napisaniu całego spisu treści, można przystąpić do poszukiwania materiałów potrzebnych do napisania każdego z punktów pracy. Oczywiście już na tym etapie bardzo ważne jest przestrzeganie wytycznych do pracy, które są określane przez uczelnię (dziekanat). Podczas pisania pracy, ciągle należy kontrolować format tekstu i inne parametry, czy są zgodne z wytycznymi. W przeciwnym razie, w późniejszym czasie konieczne będzie przeszukiwanie pracy i poprawianie błędów. Podczas wyszukiwania materiałów należy wspomóc się programem komputerowym w czytelni, który powinien być dostępny na każdej uczelni. Umożliwia on wyszukiwania fraz, które nas najbardziej interesują, dzięki wpisywaniu fraz, zajdziemy literaturę, w oparciu której powstanie praca dyplomowa.
  3. Po znalezieniu odpowiednich źródeł literatury, warto zgromadzić je w uporządkowany sposób. Najlepiej spiąć razem ze sobą kartki, które wykorzystamy do konkretnego punktu lub podpunktu w pracy dyplomowej. Takie uporządkowane trzymanie notatek pozwoli na łatwe wyszukanie informacji. Warto również podczas zapoznawania się z materiałem, od razu podkreślać interesujące nas fragmenty w materiałach w postaci ksero.
  4. Kiedy zadbasz już o wszystkie potrzebne materiały do pisania pracy, można rozpocząć proces pisania pracy dyplomowej. Każda praca rozpoczyna się stroną tytułową, którą pobrać można ze strony internetowej uczelni. Następnie znajduje się oświadczenie, w którym dyplomant oświadcza, iż jego praca dyplomowa została napisana samodzielnie i nie jest plagiatem. Strona tytułowa oraz oświadczenie powinny być podpisane. Kolejno w pracy znajduje się spis treści, który musi być sformatowany zgodnie z wytycznymi dziekanatu.
  5. Na samym początku spisu treści znajduje się cel i zakres pracy oraz wprowadzenie. Są to niezwykle ważne punkty, na które promotor oraz recenzent zwraca szczególną uwagę, także komisja egzaminacyjna zwykle zapoznaje się z treściami tych dwóch punktów, w trakcie egzaminu dyplomowego. Cel i zakres pracy stanowi krótki punkt, w którym jedynie w bardziej rozbudowany sposób omawia się cel w jakim powstała praca (jedno lub dwa zdania) oraz to, co zawarte jest w pracy dyplomowej. Jeżeli twoja praca zawiera analizę, tabele, mapy, wykresy, to właśnie ten punkt jest odpowiedni do poinformowania o tym. W tym punkcie możesz posługiwać się zwrotami takimi, jak „Celem niniejszej pracy jest próba wykazania” lub „Moja praca zawiera…”, „W pracy znajdują się”.
  6. Kolejny punkt stanowi wprowadzanie, które jest równie istotne, co punkt pierwszy. Wprowadzenie powinno być już nieco bardziej rozbudowane i objętościowo zawierać około pół strony. We wprowadzeniu zwykle pisze się w bardziej rozbudowany sposób, o wszystkim tym, co zawiera praca oraz w jaki sposób gromadziło się materiały do pracy, jak osiągnęła się w niej praktyczne rezultaty, jak na przykład tabele czy wykresy. Jeżeli w pracy było stosowane jakieś programy komputerowe, to również w tym fragmencie należy o tym wspomnieć. Jeżeli praca związana jest z materiałami, które zostały uzyskane w związku z prowadzeniem ankiet, czy wywiadów, to również należy to napisać. W tym punkcie informuje się o tym, w jaki sposób powstała cała treść pracy.
  7. Następne punkty w pracy stanowią już punkty właściwe. Pierwsza część pracy dyplomowej, to zwykle część teoretyczna, w której znajduje się treść opracowana wyłącznie przy wykorzystaniu literatury. Druga część pracy stanowi bardziej element twórczy osoby piszącej pracę. To w niej znajduje się zwykle analiza, podsumowanie, własne wnioski, czy też samodzielnie opracowane rezultaty w formie tabel, rysunków, wykresów czy map. Podczas pisania każdego z punktów, powinno się rozpocząć od napisania wprowadzenia, które objętościowo powinno być proporcjonalne do objętości danego punktu.
  8. Podsumowanie, które znajduje się na końcu części praktycznej pracy, jest równie ważne. To w nim w sposób podsumowujący omawia się najistotniejsze treści zawarte w pracy.

Są to jedne z najistotniejszych wskazówek, dzięki którym utworzyć można własną i skuteczną strategię pisania pracy dyplomowej.