Home » Regulamin

Regulamin

§ 1. ZASADY OGÓLNE

Usługi realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zamawiającego.

Usługi wykonywane przez nasz Serwis stanowić mogą tylko i wyłącznie wzór dla samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wykonanych  zleceń w sposób sprzeczny z prawem autorskim lub kodeksem karnym.

§ 2. ZAPYTANIE I JEGO REALIZACJA

Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:

Określenie rodzaju pomocy,

ustalenie terminu realizacji,

Usługi w ramach zapytania realizowane są poprzez wysłanie do Serwisu http://www.pisanie-prac.org.pl/ wiadomości e-mail zawierającej wytyczne w ust. 1 powyżej.

Serwis dokonuje wyceny zlecenia w oparciu o otrzymane informacje.

§ 3. REALIZACJA USŁUGI

Usługi są realizowane po wpłynięciu na konto Serwisu http://www.pisanie-prac.org.pl/ ustalonej pomiędzy Stronami kwoty.

Realizacja usługi oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami, najczęściej w układzie etapowym.

§ 4. CENA

Całkowity koszt realizacji usługi jest uzależniony od oczekiwań, rodzaju pomocy i terminu. Jest ona wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.

§  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Efekty usług realizowanych przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo oraz nie podlegają dalszej odsprzedaży.

Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i dowolnym zakresie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.

Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie http://www.pisanie-prac.org.pl/.